Nieuwe cijfers UGent: 48% van Vlaamse jeugd slachtoffer van pesten

 

Dit zijn alarmerende nieuwe onderzoeksresultaten van de UGent bij 1600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar:

  • 48 procent zegt slachtoffer te zijn van (cyber)pesten.
  • 18 procent geeft toe zelf iemand te hebben gepest.
  • Jongeren vragen aandacht voor de pestproblematiek en voor de psychologische impact en het leed van slachtoffers. Ze willen dat er meer belang wordt gehecht aan preventie, sensibilisering en ondersteuning.
  • Er is een pijnlijk gebrek aan continue sensibilisering van de jongeren.
  • Er is grote nood aan gepaste hulp voor jongeren die met (cyber)pesten te maken krijgen.

Het onderzoeksteam pleit voor een vaste structuur en een degelijke financiële ondersteuning voor méér preventie, sensibilisering op maat van de jeugd en ondersteuning voor bijstanders, ouders, leerlingenbegeleiders, leerkrachten, trainers en jeugdwerkers. Zodat ook zij hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.

Experten pleiten voor degelijke pestpreventie

Het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten, waarvan Pimento deel uitmaakt, pleit daarom voor meer doortastende maatregelen en initiatieven én het structureel en transversaal versterken van haar werking. Het expertennetwerk is ervan overtuigd dat deze vijf doelen zullen bijdragen tot het terugdringen van de pest- en cyberpestcijfers in Vlaanderen:

Doel 1: Elke school een veilige en stimulerende leeromgeving

Elke school moet het voor elkaar krijgen om, zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind het stelt, aan al haar leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving aan te bieden: in een goede school hoort pesten niet thuis . Elke school moet de ambitie kunnen waarmaken om een beleid uit te werken dat de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleert en erop gericht is (cyber)pesten en elke andere vorm van kwetsend, grensoverschrijdend gedrag te helpen terugdringen. 

Doel 2: Kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag

Omdat scholen (zorgteams, clb-medewerkers, leerlingen en ouders), sportverenigingen en jongerenorganisaties een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van (cyber)pesten, is het van groot belang dat ze kunnen terugvallen op de ondersteuning van een ‘kenniscentrum grensoverschrijdend gedrag’: dit centrum zou de opdracht en de middelen moeten krijgen om aan onderzoek te doen, instrumenten uit te werken en ondersteuning te bieden aan elke doelgroep. Dit kenniscentrum ontsluit nieuwe inzichten, ontwikkelt tools en zorgt ervoor dat beleidsmakers (op alle beleidsniveaus) een inhoudelijk kompas in handen krijgen dat hen toelaat hun beleid permanent te optimaliseren. 

Doel 3: Pestpreventie integreren in opleiding kinderen- en jongerenbegeleiders

Al wie met kinderen en jongeren aan de slag gaat (kinderopvang, onderwijs, sport, jeugdwerk, …) moet tijdens de opleiding een voldoende sterke basis meekrijgen in het wat, hoe en waarom van pestgedrag en de mogelijke gevolgen ervan op de rechtstreeks betrokkenen en hun directe omgeving (klas, gezin, …). Het komt erop aan hen inzicht en skills mee te geven die hen in staat stellen om goed met groepen om te gaan (verbindend communiceren, groepsdynamiek bespelen, …), pestgedrag (in alle varianten) te leren herkennen en er gepast op te reageren. De diverse opleidingen moeten dit luik integreren in hun basisopleiding

Doel 4: Centraal crisismeldpunt

Omdat de praktijk leert dat pestsituaties durven te escaleren, dringt het netwerk erop aan om een centraal crisismeldpunt te installeren waar kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties terecht kunnen voor hulp en advies bij ernstige, acute problemen. 

Doel 5: Sensibiliseringscampagnes met jongerenparticipatie

Volgehouden sensibilisatiecampagnes zijn nodig via de klassieke en de nieuwe media. Het is van essentieel belang om kinderen en jongeren hierbij actief te betrekken en - via positieve rolmodellen - op weg te zetten naar actief burgerschap en het respectvol omgaan met anderen. Het positief omarmen van diversiteit en het geweldloos hanteren van conflicten zijn subthema’s die extra aandacht verdienen.

 Doen wat nodig is en beter inspelen op de vragen en noden van jongeren veronderstelt meer professionalisme bij leraren, jeugdleiders en trainers. Sensibilisering op maat vraagt om nieuwe materialen, krachtige mediacampagnes en de inzet van aansprekende rolmodellen. Net omdat een diepgaand maatschappelijk probleem is en er transversaal moet worden gehandeld, is de (ook financiële) steun van en samenwerking met de Vlaamse overheid onontbeerlijk. Het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten legt de lat hoger en daagt iedereen uit om mee te doen.

Zo helpt Pimento jou met degelijke pestpreventie

Vanuit onze jarenlange expertise in pesten aanpakken, zetten we in op een duurzaam kader, groepsbevordering, talenten(h)erkenning en weerbaarheid.

(bron: persbericht Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten)